นโยบายการรับประกันและการเปลี่ยนสินค้าของเรา

ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ ในกรณีที่:

– สินค้าที่เราส่งไปถึงผู้ซื้อเป็นสินค้าที่ไม่ตรงกับรายละเอียดสินค้าที่ร้านค้าได้บรรยายไว้ หรือไม่เหมือนกับรูปภาพสินค้านั้น รวมถึงร้านค้าส่งสินค้าผิดไปจากขนาดหรือสีที่ผู้ซื้อได้เลือกไว้

– สินค้าที่เราส่งไปถึงผู้ซื้อนั้นไม่สามารถใช้งานได้ด้วยเหตุความบกพร่องทางการผลิต

– สินค้าที่เราส่งไปถึงผู้ซื้อมีสภาพไม่เรียบร้อยตามปกติของสินค้าชนิดนั้น

– สินค้าที่ไม่สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ตามปกติของประเภทสินค้า

หากเกิดกรณีดังกล่าว ผู้ซื้อจะต้องแจ้งเรื่องพร้อมแสดงใบเสร็จรับเงินมายังบริษัทฯเพื่อเปิดเรื่องการเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับสินค้า ทางบริษัทฯจะตรวจสอบสภาพสินค้าและแจ้งอนุมัติว่ามีสินค้าให้เปลี่ยนหรือไม่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้ซื้อแจ้งเรื่องเข้ามา ทั้งนี้สินค้าที่ส่งคืนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีกล่องพร้อมอุปกรณ์เสริมต่างๆครบถ้วน

หากบริษัทฯ สามารถหาสินค้าเปลี่ยนแทนได้ บริษัทฯจะทำการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ไปให้แก่ผู้ซื้อพร้อมทั้งแจ้งการจัดส่งและระบุรหัสพัสดุภายใน 7 วันนับจากวันที่แจ้งอนุมัติ

หากเกิดกรณีที่บริษัทฯ หรือผู้ซื้อไม่ดำเนินการตามขั้นตอนและ/หรือระยะเวลาดังที่ระบุไว้ดังกล่าว หรือมีข้อพิพาทใดๆที่ไม่สามารถตกลงกันได้ บริษัทฯ ขอทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้นๆ และให้คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

หมายเหตุ: สินค้าจะพ้นเงื่อนไขการรับประกันหากไม่อยู่ในสภาพเดิมจากที่บริษัทฯจัดส่ง คือชำรุดแตกหัก เนื่องจากความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้งาน หรือเสียหายจากการนำสินค้าไปใช้งานผิดประเภท ผิดวิธี

หากมีข้อสงสัย ท่านสามารถติดต่อ 02-514-4402 หรือ info@gizmanlifestyle.com